ROZVRH HODIN

9.B

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PO   j M F Hv Ch Pch/Tvd      
T   D M j Nj Z Ov Nb
   
ST   Aj j M Vv Vv Tvch/Pd      
T   j Aj M F P Z   Sh  
P   M j D Tv Aj Nj      

ZPT NA VBR TDY