ROZVRH HODIN

9.A

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PO   Nj Aj j Z M Pch/Tvd      
T   M F D j Vv Vv Nb
   
ST   Ch M Nj j Aj Tvch/Pd      
T   D j Z M Ov F   Sh  
P   P M Aj Tv j Hv      

ZPT NA VBR TDY