ROZVRH HODIN

8.B

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PO   F D j M Nj Tvch/Tvd   Vv
LT
Vv
LT
Inf
ST
Inf
ST
T   Hv M j Aj Pch/Tvd Ch      
ST   j Z M P Aj Tvch/Pd      
T Nb. j M D Aj Tvch/Tvd Ch      
P   P Nj j M F Ov      

ZPT NA VBR TDY