Projekty

ŠABLONY II

DIGITÁLNÍ JAZYKOVÁ UČEBNA

REKONSTRUKCE CVIČNÉ KUCHYNĚ A JAZYKOVÉ UČEBNY

ŠABLONY 2017

ODLIŠNÍ, ALE SPOLU

UČITELÉ ONLINE

STAGE 14

MODERNÍ VYUČOVÁNÍ

KLOKAN 2012

LEGOHRANÍ

VÝLET DO VESMÍRU

KLOKAN 2009

RECYKLOHRANÍ

SPOLEČNĚ PO CELÝ ROK

VÝSTAVBA ELEKTRÁRNY

ČERT

STROM

KLOKAN 2007

TOP

 

 

 

 

Digitální jazyková učebna

 

Přístup pro studenty a učitele ze sítě internet

            

 

            

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce cvičné kuchyně a jazykové učebny

 

Název projektu: Rekonstrukce cvičné kuchyně a jazykové učebny ZŠ Kobeřice

Cílem projektu je zlepšení celkové infrastruktury školy spočívající v modernizaci výuky cizích jazyků za pomocí nové digitální jazykové laboratoře, zkvalitnění výuky předmětu vaření díky vybavení odborné učebny cvičné kuchyně, restrukturalizaci vnitřní konektivity a v budování bezbariérovosti školy za účelem dostupnosti a rovných příležitostí všem.

Obsahem projektu je vybavení odborné učebny jazyků 25 novými počítači s monitory a veškerým příslušenstvím (sluchátka, mikrofony, výukový software), interaktivní technikou a školním nábytkem, která bude uzpůsobená pro efektivnější výuku ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi. Dále je pořízeno nové vybavení pro odbornou učebnu cvičné kuchyně, v podobě čtyř nových vestavěných pracovišť (sporák, dřez, kuchyňská linka), nového školního nábytku pro 20 žáků a skříňových sestav. Zde se výuka zaměřuje na klíčové kompetence v oblasti technických a řemeslných oborů. Dále je také díky podpory z IROP rozšířeno budování bezbariérovosti do 2. NP, a to ve formě vzniku bezbariérového WC a nákupem kompenzační pomůcky pro přesun žáků s omezenou schopností pohybu po schodišti, která umožní dostupnost žáků do 2. NP školy. Další aktivitou projektu je zajištění vnitřní konektivity školy splňující povinné minimální bezpečnostní parametry dle pravidel IROP.

Výsledkem projektu je prostřednictvím kvalitní infrastruktury efektivně poskytovat vzdělání všem žákům za účelem sociální inkluze.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

 

 

 

Učitelé online

Prezentace projektu

Informace o projektu

 

 

Stage 14

Naše škola se ve školním roce 2013/14 zúčastní projektu s názvem STAGE 14 /STA – stavebnictví, GE – geodezie/ organizovaného Střední průmyslovou školou stavební v Opavě. Cílem je pomoci základním školám ve výuce technických vědomostí, dovedností a podnítit tak žáky k dalšímu studiu na technických středních školách.

 

Žáci nižšího i vyššího stupně se postupně budou podílet na těchto aktivitách:

      1.    Model města.

      2.    Katastr nemovitostí.

      3.    Návrh bytu.

      4.    GPS a vytváření map.

      5.    Návrh bytu na počítači ve 3D.

Některé aktivity lze uplatnit v hodinách pracovních činností, kdy žáci budou lepit, stříhat, navrhovat a vybarvovat dle vlastní fantazie. K jiným bude zapotřebí práce s měřítkem, znalost světových stran, základní povědomost o mapách práce s turistickou navigací, zejména v hodinách zeměpisu. Také v hodinách informatiky si žáci mohou navrhnout byt na počítači dle vlastní fantazie v programu HOMESTYLER.

Ze všech prací vybereme ty nejúspěšnější, které budou reprezentovat naši školu a možná budou i oceněny jako nejlepší. Doufejme, že v konkurenci dvaceti dalších základních škol budeme úspěšní. Hodně nových zážitků a úspěchů přeji všem zúčastněným žákům i jejich učitelům.

Pokud by se některá třída rozhodla do projektu také zapojit, nechť kontaktuje prostřednictvím svého třídního učitele Ladu Šimečkovou /třídní 8.B/.

O průběhu projektu budete informováni prostřednictvím nástěnky v areálu školy nebo našich webových stránek.

Návrh bytu na nižším stupni

Dne 3.10. 2013 se pátý ročník zapojil do projektu STAGE 14. Žáci se v úvodu seznámili se zadanými úkoly a po přečtení jednotlivých částí a rozboru postupu začali pracovat. Pustili se do toho s opravdovou pílí a snahou (jak můžete vidět na přiložených fotografiích ZDE). Na případné dotazy odpovídala paní učitelka Petra Michalíková, procházela mezi dětmi a radila jak postupovat. Během jedné vyučovací hodiny si děti vymyslely svůj vlastní byt a doplňovaly ho o jednotlivé kusy nábytku /kreslením či vystřihováním z šablony a lepením/. Pokračovat budou další vyučovací hodinu. Přejeme všem hodně zdaru.

Návrh bytu na vyšším stupni

Dne 1.10. 2013 se zapojil do projektu STAGE 14 i devátý ročník /nejdříve skupina chlapců a poté i dívek/. Žáci se v úvodu seznámili se zadanými úkoly a prodiskutovali s paní učitelkou Ladou Šimečkovou postup při jednotlivých činnostech. Zjistili, že dispozice pokojů v bytu by měla být podle orientace světových stran. Žáci rozvrhli jednotlivé místnosti dle vlastního uvážení, zvolili do obvodových zdí okna a také do příček bytu dveře dle daného měřítka plánku. Tato část úkolu se zdála být nejobtížnější. Případné dotazy a problémy řešili vzájemnou radou a pomocí. Pokračovat budou další vyučovací hodinu. Přejeme všem hodně zdaru.

Další vyučovací hodiny  konané 15.10.2013 do svých navržených bytů umisťovali nábytek a to dle vlastní fantazie a představivosti nebo vystřihováním a nalepováním již připravených šablon. Po zařízení interiéru si ho i vyladili barevně. Zároveň si práce navzájem ukazovali a diskutovali spolu nad jednotlivými návrhy.

Při hodině matematiky vypočítali ze zadaných rozměrů na výkrese plošnou výměru jednotlivých místností /obsah/, který je potřeba znát při nakupování podlahových krytin nebo koberců. Na závěr se rozhodli vypočítat celkový obsah. Provedli kontrolu jednotlivých výpočtů a rozebrali případné chyby. Zopakovali si převodové vztahy mezi jednotkami délky.

Během posledních vyučovacích hodin dokončili interiér stavby a postavili venkovní obvodové zdi. Žáci mezi sebou posuzovali jednotlivé stavby, hodnotili a diskutovali nad funkčností. Společně vybrali nejlepší modely, které naši školu budou reprezentovat na této soutěži. Paní učitelka je vyfotografovala a spolu s prezenční listinou všech zúčastněných soutěžících, popisem jednotlivých aktivit a průběhem odeslala na ,,stavebku“ do Opavy. (foto ZDE)

GPS a vytváření map

Dne 2.10. 2013 se zapojili do projektu STAGE 14 i žáci 8. B a to zejména v hodině Zeměpisu. Nejdříve si s panem ředitelem zopakovali prostřednictvím prezentace, jak lze přesně určit místo na Zemi pomocí zeměpisných souřadnic. V závěru hodiny si na připravené pomůcce ověřili důležitost určování polohy ve stupních, minutách a vteřinách. Pomocí znalostí z Anglického jazyka vysvětlili příslušné zkratky pro Sever, Jih, Východ a Západ. Společně diskutovali nad důležitostí navigace v dnešní době a postupu při vytváření map. Pokračovat budou další vyučovací hodinu. Přejeme všem hodně zdaru.

Další vyučovací hodiny  konané 21.10.2013 se uskutečnily v terénu, kdy žáci ve dvojicích nebo trojicích spolu s GPS navigací měli podle dané trasy dojít na určitá místa, splnit zadané úkoly a co nejrychleji se dostat na místo cíle a startu zároveň. Původně počáteční obavy z neznalosti s touto manipulací po krátké přednášce učitelů ze Střední stavební školy v Opavě zmizely a žáci se pustili do soutěžení mezi sebou. Odměněni byli první tři skupinky, které obdržely nejlepší čas a zároveň správně odpověděly na zadané otázky. Dětem se netradiční výuka v okolí školy líbila, což můžete vidět na přiložené fotodokumentaci. Dokonce i počasí bylo na naší straně. (foto ZDE)

Model města na vyšším stupni

Dne 3.10. 2013 se osmý ročník zapojil do projektu STAGE 14. Žáci se v úvodu seznámili se zadanými úkoly, podle složitosti návrhů se rozdělili pod vedením paní učitelky Jiřiny Kuncové do dvojic, skupin či jednotlivě. Prodiskutovali postup a začali studovat přidělené modely města. Zjistili, že nejlepší volbou bude nejdříve objekty vybarvit a poté slepovat do příslušného tvaru. Jsou zde například modely kostela, školy, rodinných domů či hospody. Jejich snahu můžete posoudit na přiložených fotografiích. Pokračovat budou další vyučovací hodinu. Přejeme všem hodně zdaru.

Ve čtvrtek 10.10. 2013 chlapci pokračovali na zadaném úkolu a dle své vlastní fantazie vybarvovali přiřazené vystřihovánky pastelkami, fixami nebo voskovkami. Zároveň si práce navzájem ukazovali a diskutovali spolu nad jednotlivými návrhy. (foto ZDE)

Stage - malí mezi velkými

Dne 3. 4. 2014 se v rámci projektu Střední průmyslové školy stavební v Opavě žáci osmých ročníků zúčastnili celodenní aktivity Malí mezi velkými. Po příchodu a přivítání byly žákům představeny jednotlivé obory, které mohou na této škole studovat /stavebnictví, geodézie a katastr nemovitostí/. Poté byli rozděleni do tří skupin a procházeli postupně těmito činnostmi:

1. Návrh domu v ArchiCADu – práce na počítačích.

2. Kreslení s Ondrou Kočárem.

3. Práce žáků v geodetických programech – např. vrstevnice.

Na závěr této akce bylo rozloučení s panem zástupcem Rychtarem a společné fotografování. Některé naše žáky tato škola oslovila při volbě svého budoucího povolání a po dnešní akci se definitivně rozhodli stát se stavaři. Doufáme, že se všem zúčastněným tento den líbil a vy si můžete prohlédnout celý průběh akce na přiložených fotografiích. (foto ZDE)

 

 

 

Moderní vyučování

Počátkem školního roku 2011/2012 byl v naší škole v rámci projektu EU Peníze školám zahájen projekt Moderní vyučování. Cílem projektu je zapojit žáky aktivněji do vyučovacího procesu, a to za využití nejmodernějších prostředků a metod výuky. Žáci tak získají komplexnější pohled na danou problematiku. Mohou využívat interaktivní techniku nejen ve škole, ale rovněž v domácím prostředí. Pro žáky vytváříme digitální učební materiály a kurzy, které jsou zpřístupněny prostřednictvím internetu. Tím se výuka více přizpůsobí individuálnímu tempu jednotlivého žáka a napomůže žákům zejména v době jejich absence. Očekáváme, že výsledkem projektu bude modernější, interaktivnější, flexibilnější a ještě zábavnější vyučování.

ZŠ zpracovala v rámci EU projektu šablony III/2 sady DUM pro:
ročník předmět tématický okruh autor
2. Čj Písmeno, hláska,slovo,věta Mgr. Berková
1., 2. M Počítáme do 100 Mgr. Berková
1., 2. M Počítáme do 100 Mgr. Kachyňová
1., 2. Čj Hláska, písmeno, slovo Mgr. Kachyňová
1., 2. Prv Roční období Mgr. Kachyňová
2. M Numerace v oboru 0-100 Mgr. Slivková
2. Čj Hlásky Mgr. Slivková
3. Čj Slovní druhy Mgr. Slivková
3., 4. Čj Tvarosloví Mgr. Peterková
3., 4. M Numerace s přirozenými čísly Mgr. Wernerová
3., 4. Čj Vyjmenovaná slova Mgr. Wernerová
5. Vlast Významné události nových českých dějin Mgr. Stuchlíková
6., 7. M Desetinné číslo Mgr. Šimečková
6., 7. M Zlomek Mgr. Šimečková
6., 8. M Trojúhelník Mgr. Šimečková
6. Fy Látka, složení látek Ing. Kučová
6., 9. Fy Elektromagnetismus Ing. Kučová
7. Pří Vyšší rostliny a živočichové Mgr. Mikulová
7., 8., 9. Čj Větné členy Mgr. Drobilíková
7., 8. Čj Slovní druhy - ohebné Mgr. Drobilíková
7., 8., 9. Děj Osobnosti české a světové historie Mgr. Freyová
7., 8., 9. Děj Významné mezníky české historie Mgr. Freyová
8. Fy Optika Ing. Kučová
8., 9 Čj Věta Mgr. Drobilíková
1., 2 Čj Čteme pohádky Mgr. Berková
3., 4. M Numerace do 1000 Mgr. Peterková
3., 4. Čj Hlásky a písmena Mgr. Peterková
3., 4. Čj Slovní druhy Mgr. Wernerová
5. - 9. Hv Hudební pojmy a skladatelé Mgr. Stuchlíková
6. Z Fyzická geografie Mgr. Stříbný
7. Z Evropa a Asie Mgr. Werner
6., 8., 9. Aj Anglicky mluvící země Bc. Michalíková
7., 8. Ch Obecná a anorganická chemie Mgr. Krautová
7., 8., Z Zeměpis světadílů Mgr. Stříbný
8., 9. Z Zeměpis ČR Mgr. Stříbný
9. M Funkce Mgr. Stříbný
9. Minerály a horniny, utváření zemského povrchu Mgr. Mikulová
4., 8. Aj Anglická gramatika Mgr. Nevřelová, Mgr. Mrovcová

 

Na požádání poskytneme ostatním pedegogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR. Obracejte se na adresu: www.zskoberice@seznam.cz

Do žádosti uveďte své jméno, příjmení a školu, na které pracujete (název, telefon, email).

Sady zveřejňujeme postupně po jejich dokončení.

 

 

Klokan 2012

Klokan – projektový den – 26.3.2012

O tom, že na Základní škole v Kobeřicích probíhá řada soutěží a navštěvují ji žáci, kteří jsou soutěživí, snad nikdo nepochybuje.

A že matematika je stále mezi žáky oblíbeným předmětem opět dokazuje velký zájem o tzv. matematického klokana, který proběhl 26. 3. 2012 na místní základní škole. Soutěžilo se ve 4 kategoriích podle věku a letos se své matematické znalosti rozhodlo prověřit 184 žáků.

Ale jak se říká „Ještě se nenarodil ten, který by všemu rozuměl,“ tak dostali příležitost i žáci, kteří svou budoucnost rozhodně nevidí v matematických oborech.

Projektový den s názvem „Den klokana“ pokračoval na různých stanovištích, které si žáci vybrali podle zájmu.

Kdo se v ten den prošel chodbami naší základní školy, mohl slyšet zpívání v doprovodu kytary na vlastní texty o klokanovi a Austrálii. Kdo se zajímá o cizí jazyky, dozvěděl by se něco nového o Austrálii, její historii v angličtině a němčině, doplnil si základní slovní zásobu v těchto jazycích a vyrobil by plakát lákající turisty do Austrálie. V okolí školní kuchyňky se linula vůně klokaních perníků a z dílen jsme slyšeli zvuk nářadí při zhotovování dřevěného klokana. Protože klokan je zvíře pohyblivé, tak si i naší žáci testovali svou obratnost v klokaním trojboji. Jak jsou šikovní, si dokázali při vyšívání, paličkování a malování klokana. Své znalosti o nejznámějším zvířeti protinožců ve  tvorbě křížovek a kvízů. A schopnost vyhledávat nové informace při práci s internetem a různými encyklopediemi.

Žáci byli za své výkony bodováni a třída, která získala bodů nejvíc sladce odměněna. Velké díky patří Stolařství Alfonse Stříbného a Gyps-Servisu Jiřího Kotzura, kteří letošní „Den klokana“ sponzorovali.

Každá změna k lepšímu je vždy vítaná a vytržení ze všední rutiny ještě víc. Důležité je, že        „Den klokana“ byl pro většinu příjemným zpestřením a motivací pro další dny. (foto ZDE)

 

Legohraní

V naší  základní škole se uskutečnil projekt pod názvem  LEGOHRANÍ.  Žáci 1.- 6. ročníku měli možnost vytvořit ze stavebnice LEGO různé modely. Poznali, co vše se dá ze stavebnice vytvořit.  Zapojili svou fantazii a tak vznikaly krásné modely domů, aut, letadel a další.  V každé třídě byly vytvořeny stavby, ze kterých se na závěr spojily ve velké LEGOMĚSTO.

V rámci tohoto projektu se uskutečnila výstava modelů LEGO, které si děti přinesly z domu. Sešlo se nám okolo 60 vystavovaných jedinečných modelů. Děti za svou práci dostaly malou odměnu.

Velké díky patří paní Haně Pustkové, která nám zapůjčila stavebnice, ale také modely k vystavování. Po celý týden se dětem trpělivě věnovala. (foto ZDE)

 

 

VÝLET DO VESMÍRU

Výlet do Vesmíru

 

Deváťáci byli ve Vesmíru...

Jak je to možné? Jak se to mohlo stát? Samozřejmě jenom jako...

V hodinách fyziky jsme se s žáky domluvili, že si uskutečníme imaginární výlet do kosmu. A aby to nebylo jen tak všelijak, zadali jsme si pro tento projekt určitá kritéria.

Žáci se rozdělili do skupinek a losováním se rozhodlo, která skupinka se vypraví do které části vesmíru. Témata byla následující: Merkur, Venuše, Měsíc, Mars, Saturn, Titan, Jupiter, Uran, Neptun, Pluto, Měsíce Jupitera, Trpasličí planetky a Komety a meteory. Každá skupinka si měla vytvořit:

1.    model dopravního prostředku, kterým se na výlet vypravila.

2.    příběh, který cestou zažila

3.    počítačovou prezentaci, ve které měla povykládat, co tam zjistila (zdroj informací byl      internet, encyklopedie, a pod.)

4.    projekt na velkém papíře pro účely výstavy.

Žáci se s chutí pustili do práce. Celý měsíc září jsme v hodinách fyziky stříhali, lepili, vymýšleli, psali, kreslili, vyhledávali informace.... Výsledek práce byl naprosto dokonalý a úžasný. Všichni se do projektu zapojili s plným nasazením. Modely vesmírných lodí a vozítek měli ty nejfantastičtější tvary (foto ZDE). Za počítačové prezentace by se nemusel stydět jakýkoliv odborník. Výstavku hotových prací si mohli před učebnou fyziky prohlédnout žáci celé školy (foto ZDE).

Aby naše snažení nevyšlo nazmar, domluvili jsme se, že náš projekt předvedeme žákům šestých tříd. Vše to proběhlo začátkem října v učebně zeměpisu (foto ZDE). Někteří deváťáci měli trému, ale vše se nakonec podařilo a šesťákům se vyprávění o cestě do vesmíru hodně líbilo. Svým odborným popisem modelu rakety překvapil Marek Babiš z 9.A. Pořadem nás provázela Martina Schindlerová z 9.B. Každá skupinka předvedla svůj model, prezentaci a povyprávěla svůj příběh. Nejzajímavější způsob vyprávění si vybraly holky z 9.B – Markéta, Lucie a Štěpánka. Celé povídání jsme ukončili společnou písní od Jarka Nohavici – Kometa, na kytaru nás doprovodila Klára Drastíková z 9.A. 

V rámci projektu "Výlet do Vesmíru" jsme se také účastnili procházky po planetách Sluneční soustavy (foto ZDE).  Model Sluneční soustavy se nachází v Opavě. Procházku jsme začali modelem Slunce na Horním náměstí před Hláskou a poslední zastávkou byla planeta Saturn pod jaktařským kostelem. Procházka to byla sice dlouhá a počasí nám moc nepřálo, ale žáci snad získali představu o vesmírných vzdálenostech a o velikostech planet.

                                                                                              J.Kučová – vyučující fyziky

 

Výlet do Vesmíru (2)

 

Deváťáci byli opět po čtyřech letech ve Vesmíru...

Jak je to možné? Jak se to mohlo stát? Samozřejmě jenom jako...

V hodinách fyziky jsme se s žáky domluvili, že si uskutečníme imaginární výlet do kosmu. Podmínky byli stejné jako před čtyřmi roky – navštívili jsme stejné planety a vypracovali jsme stejný projekt. Každá skupinka si musela připravit tyto materiály:

1.    model dopravního prostředku, kterým se na výlet vypravila.

2.    příběh, který cestou zažila

3.    počítačovou prezentaci, ve které měla povykládat, co tam zjistila (zdroj informací byl internet, encyklopedie, a pod.)

4.    projekt na velkém papíře pro účely výstavy.

Vše to vypuklo 12.10. 2012  čtvrtou a pátou vyučovací hodinu. Deváťáci svůj „Výlet do Vesmíru“ odprezentovali svým mladším spolužákům – šesťákům. Nebylo to však vůbec jednoduché, protože vykládat něco před tolika zvědavými pohledy opravdu není nic lehkého. Ale deváťáci to zvládli hrdinně, i když někteří s rozklepanými koleny a roztřepanými hlásky. A šesťákům se vyprávění docela líbilo…

Celý projekt uvedla Nikola Oberherrová z 9.A třídy. Každá skupinka postupně povykládala svůj příběh a svou počítačovou prezentaci (foto ZDE). Modely vesmírných plavidel stojí také za shlédnutí (foto ZDE) – nejhezčí vesmírný koráb postavil Lukáš Slovík z 9.A s názvem „Červený trpaslík“. A jeden příběh za všechny… (ZDE) od Jana Jamnického z 9.A. Výstavku hotových prací si můžete do konce roku prohlédnout v učebně fyziky (foto ZDE). Dvouhodinové poutavé vyprávění jsme ukončili společnou písní od Jaromíra Nohavici – Kometa (ZDE). 

V rámci projektu "Výlet do Vesmíru" jsme se také účastnili procházky po planetách Sluneční soustavy (foto ZDE) – v Opavě.  Procházku jsme začali modelem Slunce na Horním náměstí před Hláskou a poslední zastávkou byla planeta Saturn pod jaktařským kostelem. Procházka to byla sice dlouhá, ale počasí nám přálo. Žáci tak snad získali představu o vesmírných vzdálenostech a o velikostech planet.

                                                                                         J.Kučová – vyučující fyziky

 

 

 

 

 

KLOKAN 2009

     V pátek 20.března se děti těšily do školy více než jindy. Učitelé pro ně připravili zajímavý program v rámci celoškolního projektu nazvaného „Den klokana“. Podobná akce se uskutečnila už před dvěma lety a protože se u dětí setkala s příznivým ohlasem, přišla předmětová komise matematiky s myšlenkou ji zopakovat.

     Celý projekt se skládal ze dvou částí, přičemž byl koncipován jako soutěž mezi třídami o titul „Klokani školy“. V 1.části soutěžilo celkem 165 žáků 2. – 9.tříd v mezinárodní matematické soutěži Klokan, která probíhá souběžně ve školách na celém světě.

     V nejmladší kategorii Cvrček žáků 2. a 3.tříd ( 39 soutěžících ) byli nejúspěšnější:

Adam Thiel(2.A), Sára Vavřinčíková(3.A), Jan Koloděj, Vendula Hluchníková a Petra Pustková(3.B).

     V kategorii Klokánek ( 4. a 5 .třídy – 54 soutěžících ) zvítězil Filip Peterek(4.B), na 2.místě skončila Kateřina Bořucká(5.B) a na 3.místě Nikola Oberherrová(5.A).

     V kategorii Benjamin ( 6. a 7. třídy – 41 soutěžících ) byl nejúspěšnější Hubert Šíma před Martinou Vidlákovou a Jiřím Šindlerem( všichni 7.B).

     V nejstarší kategorii Kadet ( 8. a 9.třídy – 31 soutěžících ) se umístil na 1.místě Jan Panoc(9.B) před Josefem Obrusníkem(8.A) a Josefem Mitorajem(9.A).

     Většina soutěžících žáků prokázala pěkný vztah k matematice. Po skončení soutěže pokračoval projekt Den klokana ve své druhé části. Děti v 1. – 4.třídě pracovaly pod vedením svých třídních učitelek, které jim připravily zajímavý soutěživý program. Žáci 5. – 9.ročníku zápolili na vybraných stanovištích se snahou získat pro svou třídu co nejvíce bodů do soutěže o získání titulu „Klokani školy“. V deseti jednotlivých skupinách děti vyráběly klokana ze dřeva, paličkováním, z papíru či perníku, šily klokaní kapsy, učily se o klokanovi písničku, připravovaly o něm prezentaci v českém, anglickém jazyce i na PC (ukázka ZDE), skládaly křížovky a kvízy, v tělocvičně soutěžily v „klokaních“ disciplínách. Každý si vybral to, co ho bavilo, každý mohl v plné míře uplatnit svou fantazii a nápady. (foto ZDE)

     Vedoucí jednotlivých skupin z řad pedagogů pak výsledky, aktivitu a chování žáků ohodnotili, čímž stanovili konečné pořadí jednotlivých tříd v soutěži. Vítězný kolektiv se mohl těšit na sladkou odměnu – velký marcipánový dort ve tvaru klokana, který do soutěže věnoval sponzor firma Elektromontážní práce, Petr Dziehel, Josef Žídek (foto ZDE). Třídy na 1.-5.místě obdržely diplomy.

   Výsledky: 

Pořadí Třída Průměr bodů
1. 5.A 9,75
2.  9.B   9,52
3 5.B 9,5 
4.  8.A 9,39
5.   6.A  9,35
6.   9.A 9,0 
7. 6.B   8,95 
8. 7.A 8,76
9.  8.B 8,0
10.  7.B 7,88 

        Během celého dopoledne panovala ve škole dobrá nálada. Projektové vyučování zpestřilo výuku a rozšířilo žákům obzor vědění a dovednosti.

     Velké poděkování patří všem vyučujícím za nápady a zápal při realizaci této netradiční formy výuky a sponzorské firmě za zajištění odměny pro vítěznou třídu.

                                                                                                          Mgr.Leonard Stříbný

 

 

 

 

 

RECYKLOHRANÍ

RECYKLOHRANÍ

-  je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Organizátory tohoto projektu jsou:

Asekol

zpětný odběr elektrozařízení

Ecobat

zpětný odběr baterií

EKO-KOM

zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Naše škola se v letošním školním roce 2008/09 zapojila také do celorepublikového projektu Recyklohraní, který má za cíl naučit žáky a občany ekologicky třídit odpad. Na veřejnosti je vcelku známé, že máme sběrné nádoby na sběr plastů, skla a papíru. Elektromateriál je dalším artiklem, který je možné dále zpracovávat a tím pádem jej lze třídit.

Do projektu jsou zapojeni především žáci 9. tříd, kteří si v rámci hodin fyziky připravili mediální podporu k tomuto projektu a společně se pustili do práce, kterou daný projekt obnáší.

Co jsme stihli zatím pro projekt udělat? Hoši z obou tříd vyrobili sběrné krabice zelené barvy, které rozmístili do obchodů a veřejných místností. (foto ZDE)Do těchto krabic mohou občané vhazovat vybité baterie daných druhů a velikostí. Děvčata si připravila pod vedením Marie Zloté reklamní letáky, které byly rozmístěny také na různá veřejná místa obce.

Protože naši školu navštěvují i žáci z Hněvošic, zapojili jsme do spolupráce i tuto obec a tamní základní školu. Dominika Granzerová se Zuzanou Česlovou se postaraly o to, aby se o akci dověděli hlavně žáci ZŠ v Hněvošicích, kteří nám pomohou se sběrem baterií. Úkolem hochů z Hněvošic pak bude pravidelně chodit vybírat rozmístěné krabice a nosit baterie k nám do školy v Kobeřicích.

O mediální podporu projektu v Kobeřicích se postarali tito žáci: Daniel Kraut zajistil prezentaci v místní televizi Kotel, Jan Panoc se postaral o to, aby kampaň zazněla i z místního rozhlasu. Vše bedlivě střeží Marie Zlotá, která je spolu se Zuzanou Česlovou vedoucí projektu.

V naší škole se dne 6.10. 2008 uskutečnila v průběhu první vyučovací hodiny velká prezentace projektu ve všech třídách. Žáci 9. tříd byli rozděleni do patnácti dvojic, do každé třídy šla jiná dvojice – jejich úkolem bylo stručnou, informativní, zajímavou formou zaujmout a angažovat do projektu všechny žáky školy. Dle vyjádření vyučujících se to dvojicím povedlo na výbornou. Byla to pro ně nová zkušenost, vystupovat před cizími posluchači v jejich věku je hodně náročné, zvláště pak před posluchači tak malými, jako jsou žáci nižšího stupně. Věřte, že mnozí z žáků šli do toho s velkou trémou, ale po vystoupení byli z toho docela nadšení. (foto ZDE)

Už máme za sebou i první zkušenost se sběrem baterií. Každé pondělí ráno stojí u vchodu do školy služba z 9. tříd a vybírá baterie, které žáci nosí do školy. Bohužel po prvním výběru jsme zjistili, že mnozí nosí baterie nabité, rezavé i vyteklé, které do sběru nepatří. Budeme to muset připomenout v dalším rozhlasovém vysílání...

Sběr drobného elektrozařízení nás čeká poprvé tento týden. Hoši budou chodit po obci každý poslední pátek v měsíci a zvonit u občanů, aby nám odevzdali nepotřebné, nefunkční nebo rozbité spotřebiče. S napětím očekáváme, kolik se toho sesbírá!

A co z toho budeme mít? Za určité množství baterií a elektrozařízení budeme dostávat body, které lze pak směnit za zajímavé věci z katalogu nabídky. Také ještě získáváme body za splnění určitých úkolů (např. tento měsíc máme vyrobit box na výběr baterií), nebo za správné vyplnění testu (v září jsme za první test získali 50 bodů). Další informace lze najít na www.recyklohrani.cz.

A co z toho ještě budeme mít? No přece dobrý pocit z toho, že pomáháme přírodě. Věřím, že tato generace žáků se naučí třídit odpady. Ekologické hledisko je pro projekt nejdůležitější – děláme to pro generace nejen našich dětí, ale i ty další...

Prezentace:  Třídění odpadu na naší škole, Recyklohraní - koš snů

Ing. Júlia Kučová – vyučující fyziky  

 

V letošním školním roce 2009/10 pokračujeme v projektu Recyklohraní. Prozatím jsme v loňském školním roce získali 3208 bodů, které jsme už částečně směnili za hodnotné dárky pro školu – do fyziky jsme pořídili výukový program a pro žáky nižšího stupně stolní fotbal. Letos se nám už povedlo sesbírat 860 bodů:

570 bodů  za sběr elektrozařízení (350 kg – zapojili se především žáci 9. B třídy)
200 bodů za zeměpisně-detektivní úkol "Mapa sběrných míst", kterou zpracovali chlapci z    9.A Marek Babiš a Jiří Hartmann (foto ZDE)
90 bodů za Vánoční přání, které vytvořil opět žák 9. A třídy Josef Obrusník (foto ZDE)

Na měsíc únor byla vyhlášena výtvarně-pracovní soutěž "Ideální elektrospotřebič". Tohoto úkolu se nejlépe zhostila mateřská škola, která byla do našeho projektu zapojena poprvé. Výrobky, které vytvořily děti spolu s rodiči jsou ZDE. Odborná porota zaslala do soutěže nejzdařilejší výtvor (foto ZDE). Za nižší stupeň byla vybrána práce Robina Goly ze 4. A třídy  (foto ZDE), vyšší stupeň reprezentují 2 práce – Robot Kajate 5v1 (foto ZDE)) a Robot X520 (foto ZDE). Oba dva roboty vytvořila děvčata ze 7. A třídy. Všechny práce žáků budou vystaveny ve vestibulu školy.

 

                                                                                                          J.Kučová – březen 2010

 

Ve šk.roce 2010/11 již třetím rokem pokračujeme v projektu Recyklohraní. Letos jsme se zapojili až do třetího vyhlášeného úkolu s názvem "SEŠLÁPNI, UŠETŘÍŠ", který se žáky 9.B třídy zpracovala p. uč. Lada Šimečková v hodině matematiky. Žáci zjistili a následně i vypočítali, že do dané nádoby o objemu 68 l se vejde 1,85-krát více sešlápnutých PET láhví než nesešlápnutých (foto ZDE).Takže nezapomeňte – sešlapávat!!!!

Vánočním (prosincovým) úkolem bylo vymyslet na jednu ze zadaných koled tzv. "Recyklační koledu", která bude mít alespoň 3 sloky a její text bude povinně obsahovat slova: zářivka, recyklace, příroda, odpad. Do práce se opět dali žáci 9. tříd – společně vymysleli slova, žáci 9.A koledu nazpívali a Hubert Šíma z 9.B zpracoval videonahrávku. Jak se nám to povedlo, posuďte sami...(text ZDE), (nahrávka ZDE)

                                                                                  J.Kučová – leden 2011

 

V dubnu byl vyhlášen mimořádný úkol s názvem ZPĚTNÝ ODBĚR. Žáci měli navrhnout titulní stránku pro časopis Zpětný odběr (prý už autorům došla fantazie). Tohoto úkolu se ujala p.uč. Kachyňová, která v hodinách výtvarné výchovy se svými žáky navrhla velmi kreativní návrhy, některé z nich byly na konci roku odměněny z katalogu odměn Recyklohraní.

Ke Dni Země se již podruhé uskutečnil celoškolní ekologický projektový den „Každý ví, co dělat s elektroodpadem“, ke kterému Recyklohraní připravilo metodický materiál EKO Abeceda. Tento projektový den nám pomohl realizovat průřezové téma Environmentální výchova v ŠVP a RVP pro ZŠ – zapojit žáky do rozhodovacích a posuzovacích procesů běžného života. Žákům zpestřil vzdělávací proces a oživil znalosti ze životního prostředí  při nakládání s odpady v domácnosti.

V květnu žáci 9. tříd řešili spolu s p.uč. Krautovou a p.uč. Kučovou znalostní úkol zadán EKO-KOMem. V 1. části úkolu měli žáci roztřídit papírový odpad, který patří do modrého kontejneru na papír a který ne. Úkol správně vyplnil Luboš Gvoždík z 9.B třídy. Druhou část úkolu splnila děvčata z 9.B třídy (A. a M. Vidlákové a J.Škrobová). Jejich úkolem bylo zjistit, kudy konkrétně cestuje papír z naší obce, vyhledat svozové firmy a města, kde se nacházejí třídící linky a papírny. Děvčata vytvořila malou mapu odpadů pro papír z naší obce. Třetí (zeměpisný) úkol splnil s drobnými chybičkami M.Stiborský – do slepé mapy měl zakreslit města, ve kterých jsou papírny zabývající se recyklací papíru. Poslední matematický úkol vypracovali v hodině matematiky žáci z 9.A třídy – žáci vypočítali, kolik tun papíru se z kontejnerů odveze za rok, je-li v obci 125 kontejnerů na papír, vysypávají-li se jednou za 14 dní a byly v průměru naplněny z 95%. Také spočítali, kolik tun papíru při běžném nákupu vyprodukuje 4-členná rodina za rok (86kg), 1 člověk žijící 75 let (16,125 t) a jedna třída včetně učitele za rok (602kg). No a aby mohli žáci naší školy na co psát celý šk.rok, je potřeba vytřídit 49,5 t sběrového papíru. Splnění úkolu „Recyklace papíru“ nám přinesl 300 bodů. (foto ZDE)

Posledního (červnového) úkolu s názvem „Včely“ se ujala p.uč. Mikulová se svými žačkami T.Paverovou, K.Kubnou a J.Hanzlíkovou. Mottem posledního úkolu se stal citát A.Einsteina: “Pokud by na Zemi zmizely včely, lidem by zůstaly čtyři roky života.“ Děvčata měla za úkol oslovit nejbližšího včelaře, povykládat si s ním o problémech, které trápí jeho včely, vyrobit pro včely pítka, nafotit úly a umístit informace o včelaři a fotky úlů na www.googlearth.com. Společná práce p.uč. Mikulové s děvčaty přinesla na náš účet krásných 700 bodů. 

Celkově se nám letos povedlo sesbírat 110 kg velkého elektrozařízení včetně monitorů a televizí, 125 kg drobného elektrozařízení (nejvíce se odevzdávaly do sběru žehličky, mobily a hračky)  a celkem 26 kg baterií. Celkově nám to přineslo 615 bodů. Na účtě se nám sesbíralo 4450 bodů.

                                                                                  J.Kučová – září 2011

 

A je tu nový školní rok 2011/12 a s ním již 4 - leté pokračování v recyklačním projektu – Recyklohraní. Letos se projektu ujali především dobrovolníci z 9.A třídy – žáci vybírají baterie a elektrospotřebiče, tvoří reklamní letáky a vypracovávají úkoly zadané vyhlašovatelem.

Letos jsme se poprvé zapojili do soutěže již 2. ročníku projektu „Věnuj mobil“, který trval od září 2011 do ledna 2012. Vybrali jsme celkem 81 funkčních i nefunkčních mobilů a dostali jsme za ně 243 bodů.

Prvním letošním úkolem Recyklohraní byl detektivně-výtvarný úkol s názvem „Sběrný dvůr“. Žáci měli navštívit sběrný dvůr ve své obci, zjistit, jak pracuje – jaký druh odpadů se tam může odkládat, do jakých kontejnerů, jaké jsou rozměry dvoru, provozní doba, za jakých podmínek a kdo může odkládat odpad zadarmo a kdo za to platí  a podobně. (foto ZDE) Úkol společnými silami zvládli vypracovat žáci z 9.A a získali pro školu 300 bodů.

Druhý úkol s názvem „Křížovka“ vypracovali současně zástupci dvou tříd: za 5.B David Engliš a Adam Hartmann a za 9.A Jan Kubný a Vojtěch Šimek. Nižší stupeň měl za úkol vyřešit tajenku křížovky a pak vyfotit to, co vyšlo. Vyšší stupeň měl podobný úkol a navíc měli vypracovat mapku kraje, kde se nachází „legální tajenky“ (tajenka vyšla „černá skládka“). Na účet školy šlo tímto 200 bodů. (foto ZDE)

                                                                                              J.Kučová – únor 2012

 

Březnový úkol úzce souvisel s aktuálním vydáním nového dílu „EKO Abecedy“, který byl tentokrát věnovaný tématu "Vybité baterie do koše nepatří!". Každá třída dostala svůj „scénář“ se spoustou zajímavých informací a inspiracemi, které bylo možné zpracovat v rámci výuky. Scénáře z Eko-abecedy jsme plnili v rámci Dne Země.  Podívejte se, jak si s úkoly poradili žáci 5.A, 6.A, 6.B  a 7.B třídy. Žáci 5.A a chlapci 7.B třídy vytvořili nové sběrné boxy na sběr baterií pro příští školní rok (foto ZDE). Žáci šestých tříd a děvčata 7.B namalovala herní plány zaměřené na sběr baterií (foto ZDE). Děvčata ze 7.B napsala články do časopisu pro maminky a do časopisu pro děti, kde informovala, proč je nutno sbírat baterie (text ZDE). Za splnění všech 9 scénářů jsme dostali 450 bodů.

Dubnový literární úkol s názvem „Najdi si svůj červený kontejner“ vypracovali žáci 5.A třídy - Hynek Drobilík (text ZDE) a Veronika Kamrádová (text ZDE) a žákyně 9.A třídy Barbora Melicharová (text ZDE). Tito žáci vyfotili červený kontejner a vypracovali krátké příběhy a pohádky o červeném kontejneru, který slouží ke zpětnému odběru baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Úkol nám přinesl krásných 150 bodů.

V květnu jsme poslali do sběru 50kg baterií, za které nám připsali na účet 250 bodů.

Na odměny žákům na konci školního roku šlo 2157bodů. Odměnu dostaly za sběr baterií tyto třídy: 1. místo 2.B (23kg), 2. místo 7.A (15,5kg) a 3. místo 4. třída (11,5kg). Bez odměn zůstaly ostatní třídy, i když přispěly také pěknými kilami – 4. místo 1.B (8 kg), 5.místo 7.B (6kg), 6. místo 5.A (4,5 kg), 7. místo 6.B (4,5 kg) , atd. Sběru baterií se nezúčastnili třídy 8.A a 8.B. Necelých 9 kg zůstalo nezařazeno, protože se žáci nepodepsali a neuměli jsme je zařadit do správné třídy.

Za celoroční práci a aktivitu v plnění všech zadaných úkolů nám pořadatel Recyklohraní věnoval letos první velký dar – nástěnné hodiny a poděkování formou diplomu. Toto ocenění dostalo 63 škol z celkového počtu 2529 nahlášených škol. K tomu všemu jsme ještě dostali krásných 1000 bonusových bodů. Věřím, že žáci v příštím roce budou stejně šikovní a přinesou naši škole další pěkné ocenění…

A je tu nový školní rok 2012-2013 a s ním i vstup do dalšího, již pátého, ročníku ekologického programu Recyklohraní.

V listopadu jsme poslali do sběru 52 kg baterií za 364 bodů a 132 kg elektrozařízení za 396 bodů.

V rámci podzimního pochodového cvičení jsme splnili úkoly z EKOABECEDY s názvem Obaly a odpady za 700 bodů. Tyto body nám přinesli žáci 3.A, 3.B a 4. třídy. (foto ZDE) Cílem úkolu bylo naučit žáky třídit odpady do kontejnerů správných barev.

V březnu 2013 jsme sesbírali 24 kg baterií za 120 bodů a v květnu 46 kg drobného elektrozařízení za 138 bodů.

Březnový úkol s názvem Ekologická vlajka, který plnili žáci 9.B  a 4. třídy v rámci výtvarné výchovy, nám přinesl 500 bodů. (foto ZDE) Cílem tohoto úkolu bylo vytvořit vlajku s jarními motivy, která by propagovala sběr elektrozařízení a byla by využita třeba ke Dni Země.

Květnový detektivně a chemicky orientovaný úkol s názvem Na stopě, přinesl krásných 700 bodů. Úkolu se ujaly žákyně 9.A třídy - Dominika Kubná a Kateřina Malcharková. Úkol byl zaměřen na ekologické využívání hnojiv v zemědělství.

Na konci školního roku byli rozdány dárky z „obchodu Recyklohraní“ za sesbírané body v hodnotě 956 bodů. Školní rok 2012-2013  jsme uzavřeli s celkovým počtem bodů 5830, které zůstávají na kontě naší školy do příštího školního roku.

                                                                                              J. Kučová – září 2013

ŠK. ROK 2013-14

První letošní úkol, říjnový, dostal název Inventura. V první části úkolu měli žáci vyluštit křížovku nebo osmisměrku, kde vyšla skrytá tajenka- baterie, akumulátor. Poté vzali žáci dotazník domů a doma hledali a zaznamenávali, kolik mají doma nových a vybitých baterií, kolik akumulátorů a ve kterých spotřebičích. Ve škole pak zpracovali výstupy ve tvaru tabulky a grafů v excelu, nebo formou prezentace. S úkolem se úspěšně poprali žáci 8 . A i 8. B třídy společně s p.uč.Šimečkovou (foto ZDE) a do Recyklohraní byli vybrané práce Anny Hřivňacké (ZDE), Patrika Komárka (ZDE) a prezentace Emy Moravcové (ZDE)Za splněný úkol má škola 250 bodů.

Druhý úkol s názvem Cesta kolem světa plnili žáci 9. A třídy. První část zaměřenou zeměpisně zpracovali Lukáš Jaroš a Štěpán Lasák. (foto ZDE) Chlapci měli za úkol zjistit, kde jsou na Zemi největší naleziště prvků, které se používají při výrobě počítače. Poté měli nakreslit leteckou mapu výroby počítače se středem v ČR. (foto ZDE) Matematické části úkolu se ujala děvčata Lucie Hartmannová a Alžběta Schneiderová. (foto ZDE) Po vyhledání důležitých údajů vypočítala děvčata tyto informace: 1) 60W žárovka, pokud by spotřebovávala jen energii ušetřenou při recyklaci 10ks starých notebooků, by svítila necelé 2 roky; 2) osobní automobil s běžnou spotřebou, pokud by ho poháněl benzín vyrobený z ropy ušetřené díky recyklaci 10 ks starých notebooků, by ujel asi 850 km, tzn. od nás až do Chorvatska; 3) 4 - členná rodina, pokud by ke sprchování používala jen vodu ušetřenou díky recyklaci 10 ks starých notebooků, by se osprchovala asi 24x. Deváťáci přinesli škole za splněný úkol 260 bodů.

Třetí m úkolem s názvem  Enigma byl tak trochu tajemný a zajímavý příběh. Děvčata z 9. B luštila tajemné zprávy, hádala podle tajných šifer řešení a také tvořila a vymýšlela záhadný příběh, kde se fantazii meze nekladly (foto ZDE). Nejlepší příběh vytvořila Denisa Hartmannová a přinesla nám  250 bodů. Do plnění třetího úkolu se zapojili i žáci 3. B třídy s paní učitelkou Berkovou a také přinesli škole pěkných 250 bodů. (foto ZDE)

Posledního úkolu letošního školního roku s názvem Zpravodaj se ujali žáci 5. třídy a 7. B třídy. Žáci si měli zjistit, kam všude můžeme starý elektrospotřebič odnést, které z daných možností fungují v naší obci,zda se musí  platit poplatky za odložení starého spotřebiče, atd... Ze žáků 7. B se stali investigativní reportéři, kteří se ptali, fotili a vyvozovali závěry. Každá třída svou prací přinesla do bodové kasičky 250 bodů. Po zveřejnění práce 7.B třídy v regionálním tisku by se na náš účet mělo připsat ještě dalších 100 bodů. (ZDE)

Do sběru jsme letos odevzdali necelých 200 kg baterií a získali jsme 1000 bodů. Nejlepší „sběračkou“ baterií se stala Karolína Tomíčková ze 4.B třídy – nasbírala přibližně 40 kg.

Za  utržené body získávají zúčastněni žáci drobné odměny v hodnotě 733 bodů. Pro školu se z utržených bodů nakoupili  pomůcky do hodin tělocviku, pracovních činností, výtvarné výchovy a také pár her do družiny v celkové hodnotě 3343 bodů.  Na kontě nám zůstává přibližně 4000 bodů.

červen 2014

 

S novým školním rokem 2014/15 jsme se již posedmé zapojili do recyklačního projektu – Recyklohraní.

První letošní úkol, říjnový, dostal název Ovocná výzva. Za nižší stupeň splnila úkol třída 4.A s p. uč. Kubnou v rámci výuky přírodovědy (foto ZDE)a za vyšší stupeň třída 9.A s p.uč. Kučovou v rámci výuky fyziky (foto ZDE). Cílem úkolu bylo vyrobit z ovoce zdroj el. napětí, připojit jej ke kalkulačce a naťukat na ni kód, který vzešel z vyplněného testu (foto ZDE). Obě třídy úkol splnily na 100% a škole přibylo na účet 500 bodů.

Druhý úkol s názvem Black out plnili žáci 3.B s p.uč. Laburdovou (foto ZDE) a žáci 7. A třídy s p.uč. Stuchlíkovou (foto ZDE) v průběhu měsíce prosince a ledna. Cílem úkolu bylo zjistit, zda-li by se dnes dalo připravit menu na slavnostní oběd, popřípadě na narozeninovou párty bez použití el. spotřebičů. Žáci s i s tím hravě poradili a zjistili, že úplně bez spotřebičů to již dnes nelze… Navíc žáci 7.A vyplňovali dotazník, kolik mají doma spotřebičů, jakého druhu, zda-li jsou či nejsou funkční a stáří spotřebičů v domácnosti. Splnění úkolu přineslo škole opět pěkných 500 bodů. Navíc p.uč. Laburdová napsala článek do regionálního tisku o plnění úkolu a tím jsme získali ještě dalších 100 bodů.

Březnový úkol s názvem Světlo splnil za vyšší stupeň David Engliš z 8.B třídy a za nižší stupeň p. uč. Soška s 5.B třídou. Žáci se měli zamyslet nad tím, co všechno může světlo vydávat a poté měli za úkol tyto věci namalovat nebo vyfotit. Za třídu 5.B vznikla krásná koláž z výtvarných prací (foto ZDE), David Engliš vytvořil koláž fotografickou (foto ZDE).  Opět nám splněný úkol přinesl 500 bodů.

Dubnový úkol byl zadán s názvem Co doma dělám rád/ráda a co vážně „nemusím“. Poprali se s ním žáci 7.B třídy s p.uč. Michalíkovou v rámci hodin výtvarné výchovy (foto ZDE). Cílem úkolu bylo vyplnit dotazník, kde měli žáci uvést všechny práce s elektrospotřebiči, které dělají rádi popř. neradi. Poté měli nakreslit spotřebič budoucnosti, kde se fantazii meze nekladly. Nejhezčí spotřebič nakreslili Miachaela Harazimová a Klára Cyrusová. Splnění úkolu přineslo 250 bodů.

Do sběru letos naše škola odevzdala 143 kg baterií a získali jsme tím 905 bodů.  Nejlepšími sběrači byli pro letošní školní rok žáci 8.B třídy, kteří sesbírali baterie ze všech míst obce a celková hmotnost jimi nasbíraných baterií byla 53,5kg. Na druhém místě se ve sběru umístila třída 5.B se 13,7 kg a na 3. místě 4.B s 10,2 kg.

Drobného elektrozařízení jsme sesbírali 316 kg a získali jsme za to 948 bodů.

Za utržené body získávají zúčastněni žáci drobné odměny v hodnotě asi 500 bodů. Pro školu se z utržených bodů nakoupili pomůcky do hodin tělocviku, pracovních činností, výtvarné výchovy, českého jazyka, dějepisu, fyziky a hudební výchovy. přibližně v hodnotě 4000 bodů. Na kontě nám zůstává do dalšího období přibližně 4000 bodů.

červen 2015

 

 

SPOLEČNĚ PO CELÝ ROK

Dne 16.10.2008 začal náš společný projekt s žáky z polských Grzegorzowic. Této akce se zúčastnilo 47 žáků naší školy. Cílem akce bylo seznámení se s polskými kamarády a s polským jazykem. Zahráli si společně hry a na závěr se naučili polskou a českou píseň charakterizující oba kraje. Myslíme, že se akce velice vydařila a těšíme se na další setkání. (foto ZDE)

V úterý 21. října se děti ZŠ Kobeřice a polských Grzegorzowic sešly na další akci projektu nazvaného Razem prez caly rok. Žáci navštívili Slezské muzeum v Opavě, kravařský zámek a kravařský aquapark. Celodenní program byl završen v jídelně kobeřické základní školy společným kvízem. Další setkání proběhne 12. listopadu, tentokrát na půdě polských přátel. (foto ZDE)

Ve středu 12.11. se opět setkali žáci a učitelé obou základních škol.
Společně se vydali po stopách německého romantického básníka Josefa von Eichendorffa, který se narodil v Lubovicích u Ratiboře. Na trase Sudice - Pogrzebień - Racibórz - Brzeźnica - Lubowice - Grzegorzowice navštívili také místa, která vypovídají o společném ratibořsko-opavském dědictví.
Naučný výlet byl opět zakončen kvízem, v němž mohli žáci prezentovat nově nabyté zkušenosti.
Další akce proběhne v prosinci, kdy do Polska pojedou děti nižšího stupně. Všichni se těší na další spolupráci. (foto ZDE)

Dne 11.12.2008 se uskutečnilo další setkání dětí, tentokrát v polských Grzegorzowicích. Celý den děti poznávaly vánoční tradice obou krajů, vyráběly vánoční ozdoby z různých materiálů, zdobily vánoční perníčky cukrovou polevou. Na závěr si společně zazpívaly vánoční koledy, koledu Tichá noc se naučily zpívat v polském i českém jazyce. Toto setkání se dětem se moc líbilo. (foto ZDE)

Ve dnech 3. 2. – 6. 2. 2009 se konala další společná akce s dětmi z Grzegorzowic. Žáci      z 5. – 9. třídy společně s polskými dětmi strávili 4 dny v polské Wisle. Hlavní náplní tohoto pobytu byl lyžařský výcvik. Lyžovalo se po všechny dny. Dále děti navštívily ve Skoczowě bazén „Delfín“ a každý večer byl připraven zajímavý kulturní program, na kterém se podíleli nejen učitelé, ale také žáci obou škol. Poslední den v pátek dopoledne žáci navštívili aquapark v hotelu Golebiewski, ve kterém se jim velice líbilo, protože mohli vyzkoušet spoustu různých atrakcí. Odpoledne si vyšli na procházku centrem města Wisla. Po všechny dny se děti vzájemně poznávaly a určitě si našly nové kamarády. (foto ZDE)

Dne 2.4.2009 se uskutečnilo další setkání žáků naší školy s žáky z polských Grzegorzowic. Tentokrát se žáci celý den věnovali velikonočním tradicím. Děti vyráběly velikonoční vajíčka voskovou technikou, což bylo zajímavé hlavně pro kamarády z Polska. Další činností byla výroba velikonočních ozdob z papíru a povídání si o velikonočních tradicích. Žáci se také naučili texty lidové říkanky „O MAŘENO KRÁSNÁ“ v polském a českém jazyce. Na závěr všichni společně zhlédli divadelní představení všech dětí, které si během celého dne společně nacvičily. Žáci naší školy předvedli dětem z Polska pásmo velikonočních tradic, básní a pořekadel z Moravy a Slezska. Akce byla pro děti velice náročná, ale všichni odcházeli domů spokojení. (foto ZDE)

Dne 19.května 2009 byl zorganizován v rámci projektu „ Společně po celý rok“ sportovní turnaj mezi školami: Grzegorzowice, Kobeřice a Rudnik. Turnaj se hrál v krásné nové sportovní hale v malé polské vesnici Rudnik. Chlapci soutěžili v minikopané a získali 3.místo. Děvčata hrála hru „Čtyři ohně,“ která je podobná hře vybíjená. Pravidla jsou však trochu odlišná, což děvčatům způsobilo menší potíže. Také děvčata získala 3.místo. Budeme celý příští školní rok trénovat, abychom mohli být úspěšnější. (foto ZDE)

Ve čtvrtek 4.6.2009 se žáci naší školy společně s žáky z polských Grzegorzowic zúčastnili závěrečného setkání celoročního projektu. Den probíhal ve sportovním duchu. Děti byly rozděleny do 10 družstev a pod vedením starších žáků plnily různé úkoly připravené na cyklostezce v Kobeřicích. Po splnění všech úkolů se shromáždily na hřišti TJ SOKOL Kobeřice, kde zhlédly připravenou prezentaci celoročních akcí. Každý žák měl možnost vyjádřit svůj názor k projekci, říci co se mu líbilo a co by se mohlo zlepšit. Na závěr byli všichni účastníci odměněni malým dárkem. Děkujeme všem, kteří se na těchto akcích podíleli.        (foto ZDE)

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVBA ELEKTRÁRNY

Všichni víme, že v současné době slouží k výrobě elektrického proudu především elektrárny tepelné, vodní a jaderné. Významné místo začínají ovšem zaujímat i elektrárny větrné. Každý typ elektrárny má své zastánce i odpůrce. A právě to se stalo podnětem pro vytvoření projektu v hodinách fyziky v 8. třídách. (foto ZDE)

            Projekt dostal pracovní název „Výstavba elektrárny v Kobeřicích“. Zadání pro žáky znělo: Zkuste si představit, že se má právě v blízkosti vašeho bydliště budovat nová elektrárna. Zatím není rozhodnuto jaká. Vaším úkolem je obhájit stavbu elektrárny  (tepelné, vodní, jaderné a větrné) před ostatními obyvateli vaší obce – tedy vašimi spolužáky.

Žáci byli rozděleni do 4 skupin: děvčata 8.A si vylosovala jadernou elektrárnu, chlapci z 8.A tepelnou elektrárnu, děvčata z 8.B větrnou elektrárnu a chlapci z 8.B vodní elektrárnu. Každá skupinka měla své vedení – manažera a jeho zástupce. Ti měli za úkol dohlédnout na spravedlivé přidělení úkolů jednotlivým „zástupcům“ a „mluvčím“ elektráren. Soustředit se měli především na výhody a nevýhody daného typu elektrárny, také na výkon a životnost elektrárny, její vzhled v krajině, možnost zvýšení pracovních příležitostí v kraji, dopad na životní prostředí,...

            Obhajoba zadaného typu elektráren proběhla 20.5. 2008 v průběhu prvních dvou vyučovacích hodin. Každá skupina přistoupila k obhajobě elektrárny jiným způsobem. Hodně zdařilé bylo vystoupení dívek z 8.A třídy, které svou elektrárnu nazvaly Kobeřín, sestavily její model, připravily si nádherné plakáty i letáky. Žáci z 8.B to pojali formou prezentace na počítači. Děvčata měla k větrné elektrárně připravené velké množství informací a argumentů, byla to velmi pečlivě zpracovaná elektrárna. Chlapci z 8.B prezentovali vodní elektrárnu také hodně propracovaným způsobem, a přidali také model a fungující malou vodní elektrárnu, která napájela žárovičku – vše měli zdokumentováno na fotografiích a videozáznamu.

Po prezentaci všech skupin proběhlo v následující hodině fyziky hlasování všech „občanů“, pro kterou elektrárnu by se rozhodli. Jednoznačně vyhrála skoro stejným počtem hlasů elektrárna větrná a vodní, na 2. místě se umístila elektrárna jaderná a tepelná elektrárna nezískala ani jeden hlas (možná to bude tím, že chlapci z 8. A neměli svou prezentaci na tak vysoké úrovni jako ostatní skupinky...).

Projekt jsme společně se žáky vyhodnotili jako velmi úspěšný. Byla v něm zahrnuta multimediální výchova, přírodopis, ekologie, zeměpis a především fyzika. Všem se práce na projektu líbila a slíbili jsme si, že příští rok si opět nějaké téma zpracujeme formou projektu – nabízí se téma „Vesmír“....- tak uvidíme....

Žákům 8. tříd děkuji za pěknou přípravu projektu a držím palce do dalších úspěšných dnů...

                                                                       Júlia Kučová – vyučující fyziky 

 

 

 

 

 

 

 

ČERT

V průběhu listopadu a prosince se žáci naší školy zapojili do projektu „Čertovské čarování“. Své představy o čertech ztvárňovali v hodinách výtvarné výchovy i v hodinách českého jazyka. Kreslili a vyráběli čerty papírové, látkové, kašírované, lepenkové, ale i vycpané a pečené. Vyzkoušeli si různé výtvarné techniky a ve velké míře využívali svou fantazii. O této imaginární postavě se také snažili vyhledávat různé informace v pohádkách, příslovích a další literatuře. Někteří žáci vymysleli vlastní báseň, napsali charakteristiku či příběh v hodinách čtení a slohu (ukázka žákovské práce ZDE).

     Všechny práce můžete shlédnout v budově ZŠ – v prostorách nad školní jídelnou od pondělka do pátku v době od 11.00 – 16.00 hodin. Pokud jste tak neučinili do vánoc, můžete nás navštívit ještě první lednový týden. (foto ZDE)

 

 

STROM

Na začátku školního roku 2006/2007 jsme vyhlásili celoroční a celoškolní projekt STROM.
Od 4. května 2007 jsou všechny práce přihlášené do projektu umístěny ve vestibulu ŠD a u
hlavního vchodu naší školy. V průběhu měsíce května proběhne výběr nejlepších prací a
vyhodnocení celého projektu. Nejlepší práce v kategorii ,, skupinové práce" bude odměněna
putovní cenou a nejlepší práce v kategorii ,, jednotlivci", která je rozdělena do tří částí dle
věku dětí (1. až 3. ročník, 4. až 5. ročník, 6. až 9. ročník) budou odměněny věcnou cenou.
Prezentaci můžete navštívit denně v době vyučování do 20. června 2007.

Vyhodnocení skupinových prací   5.B.  
       
Vyhodnocení jednotlivců 1 .- 3. ročník 2.A. Julie Václavíková
  4. - 5. ročník 4.B. Hana Drastíková
Žaneta Bialasová
  6. - 9. ročník 9.A. Jana Sekelová

 

KLOKAN 2007

V úterý 20. března se všechny děti těšily do školy. Nečekalo je totiž tradiční vyučování, ale učitelé pro ně připravili takzvaný "Den klokana".

Od osmi hodin proběhla matematická soutěž s názvem KLOKAN. Poté se mohly malé děti proběhnout po klokaní dráze, ty trochu starší čekaly různé činnosti v pracovních dílnách. Klokani se vyřezávali, pekli z perníku, kreslili, vystřihovali z papíru. Některá děvčata si ušila klokaní kapsu. Další skupinky připravovaly zeměpisné kvízy o Austrálii, vyhledávaly informace o této zemi na internetu nebo sledovaly film z prostředí, kde žijí klokani. Část žáků se zapojila do soutěže "Sportovní klokan", která probíhala v tělocvičně. Den klokana se opravdu vydařil a všichni odcházeli ze školy spokojeni.

 

 

TOP  

tolerancí k opravdovému přátelství

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zastoupené v regionu Silesia Euroregionem Silesia-CZ poskytuje  finanční podporu z Fondu  mikroprojektů programu INTERREG III A Česká republika - Polsko. Naše škola se rozhodla žádat o finanční podporu z tohoto fondu.

Podnětěm pro realizaci projektu, který jsme nazvali Projekt TOP, byly pozitivní zkušenosti se spolupráci s RTO szkoly spoleczne v Ratiboři. Hlavním cílem projektu je rozvoj přeshraničních kontaktů mezi naší školou a školou v Ratiboři.

Projekt TOP není osamocenou iniciativou naší školy, první kontakty mezi partnerskými školami byly navázány v únoru 2001 a od té doby proběhla celá řada akcí, např.:

Projekt TOP byl schválen 5. září bez výhrad a bude trvat 16 měsíců. Zahájen byl 1. března 2006 a plánovaný termín ukončení projektu bude 8.7.2007.

Činnosti uskutečněné v rámci Projektu TOP budou realizovány na obou stranách česko-polské hranice. Náplň projektu je tvořena čtyřmi dílčími akcemi:

  1. Sportovní olympiáda, která již i přes nepřízeň počasí proběhla 2. 6. 2006
  2. Den otevřených dveří – ZŠ Kobeřice slavila 40. výročí otevření školy a pětiletou spolupráci s polskou školou – říjen 2006
  3. Společný lyžařský kurz – březen 2007
  4. Společný výlet – Tarnowskie Góry – červen 2007 (foto zde)

Činnosti uskutečněné v rámci projektu mají napomoci k hlubšímu poznání a pochopení vzájemných kultur a tradic. Tuto spolupráci bychom rádi i nadále rozvíjeli tak, aby přispívala k obohacení obou partnerských škol.

Tento projekt je spolufinancován EU.